Όροι Εγγύησης/Επιστροφής Εμπορευμάτων

Όροι εγγύησης τελικού χρήστη
H PCRAMA Alternative Technologies Stores έχει καθιερώσει την ακόλουθη πολιτική χορήγησης εξουσιοδότησης για την επιστροφή εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές στον κλάδο της πληροφορικής

A. Περίοδος ισχύος της εγγύησης
1. Τα προϊόντα που πωλούνται από την PCRAMA αναφορικά με την εκτέλεση των λειτουργιών τους διαθέτουν μία περίοδο ισχύος της εγγύησης καθώς και όρια απαιτήσεων .
2. Οι περίοδοι ισχύος της εγγύησης εφαρμόζονται μόνο στη χώρα ή στην περιοχή όπου πωλούνται προϊόντα της PCRAMA ή σε περιοχές όπως αυτές ορίζονται από την PCRAMA .
3. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τα προϊόντα της ως άνω κατηγορίας ανέρχεται στα δύο  έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία πώλησης στον τελικό χρήστη, η οποία ελέγχεται από τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) του εκάστοτε προϊόντος. Εντούτοις, μερικά αναλώσιμα είδη της PCRAMA δύνανται να έχουν εγγύηση ενός έτους.
4. Εάν τα ελαττωματικά αντικείμενα στέλλονται για επιδιόρθωση, θα πρέπει η ημερομηνία λήξης της εγγύησης να είναι αναγνωρίσιμη και πάνω στο προϊόν θα πρέπει να είναι ορατά και άλλα επικυρωτικά έγγραφα όπως η κάρτα εγγύησης ή ο κωδικός ημερομηνίας λήξης της εγγύησης.
5. Η εγγύηση για επιδιορθωμένα προϊόντα διαρκεί για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για 3 μήνες από την ημέρα επιδιόρθωσης. Αυτό εξαρτάται από το πoια περίοδος είναι μεγαλύτερη.
6. Ο χρήστης υποχρεούται στην ηλεκτρονική αποστολή της Φόρμας Έγγύησης η οποία υπάρχει στο site ΕΔΩ μέσα σε διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς για να έχει ισχύ η εγγύηση, καθώς και η επιστροφή του προϊόντος για επισκευή/αντικατάσταση.
7. Ο πελάτης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης εντός διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών.

Φόρμα Υπαναχώρησης
8. Για τους Laptop (Φορητοί Η/Υ) που είναι (Refurbished) δεν ισχύει εγγύηση για την μπαταρία.
9. Δεν θα γίνεται δεκτή η φόρμα εγγύησης αφότου έχει παραληφθεί το προϊόν για επισκευή.
10. Η PCRAMA δεν δέχεται επιστροφή προϊόντων που δεν έχουν παραληφθεί. Όσον αφορά τις παραγγελίες μέσω αντικαταβολών ισχύει ότι και στους όρους χρήσης (βλ. Ιστοσελίδα μας) και το παρόν έντυπο δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τους τελευταίους.
11. Η PCRAMA δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. (Χτυπημένο ή εμφανώς ταλαιπωρημένο δέμα ή ανοιγμένο δέμα). Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης πρέπει να επικονωνεί ΑΜΕΣΑ μαζί μας τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα.
12. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

B. Περιορισμοί εγγύησης
Η PCRAMA δεν υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα τα οποία είναι:
1. χαλασμένα, λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή η ζημία οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος,
2. χαλασμένα ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,
3. χαλασμένα, εξαιτίας πεσίματος, βροχής, βύθισης σε νερό, συμπύκνωσης, διάβρωσης, ή ξένων στοιχείων που κατέβαλαν τη μονάδα,
4. ραγισμένα ή εμφανίζοντα σπάσιμο στο εξωτερικό περίβλημα ή ζημία στην πλακέτα,
5. αποσυναρμολογούμενα εξ ιδίου του χρήστη, ή φέροντα ανταλλακτικό μη γνήσιο. Επιδιόρθωση η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του αρχικού κατασκευαστή θεωρείται αποσυναρμολόγηση εξ ιδίου του χρήστη,
6. καλυμμένα με καινούργιες ετικέτες ή φέρουν μη γνήσια “Αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης της εγγύησης” ή είναι φθαρμένα καθιστώντας την ημερομηνία λήξης της εγγύησης πάνω στο προϊόν μη αναγνωρίσιμη,
7. χαλασμένα λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων αναπόφευκτων εξωτερικών δυνάμεων,
8. χαλασμένα λόγω της ανεπαρκούς συσκευασίας κατά την αποστολής τους για επισκευή,
9. χαλασμένα ή άχρηστα εξαιτίας της σύνδεσης τους με μεμονωμένα προϊόντα, τα οποία δεν προμηθεύει η PCRAMA, ή με προϊόντα μη συμβατά με αυτά της PCRAMA.
10. Η PCRAMA δύναται να τροποποιήσει τους όρους εγγύησης-χρήσης χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι όροι εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημερομηνία αγοράς και είναι αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη να κρατήσει αντίγραφο εγγύησης επικυρωμένο από την εταιρεία μας με τη σφραγίδα και την ημερομηνία αγοράς.
11. Η PCRAMA δεν εξουσιοδοτεί ή δε φέρει ευθύνη για κάθε άλλη διατιθέμενη εμπορική μονάδα. Η διεκπεραίωση σέρβις από ιδιώτη ξεπερνά τα όρια της παρούσας εγγύησης με περιορισμούς και σαφώς ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της PCRAMA.

Περιορισμός της ευθύνης
Η PCRAMA δεν ευθύνεται απέναντι στους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες των προϊόντων της για οιαδήποτε συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή λογισμικού, άλλη έμμεση απώλεια οφειλόμενη στη μη λειτουργία του προϊόντος, ή για κάθε και όλες τις συμπτωματικές, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οι οποίες ανακύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση ή της επιδόσεις του προϊόντος ακόμα και εάν μας έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Χαμένος χρόνος εργασίας ή κατεστραμμένα δεδομένα από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης προϊόντων, οι συνδεόμενες απώλειες ή η απώλεια των προβαλλόμενων κερδών δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της παρούσας εγγύησης.

Γ. Κανονισμός Λειτουργίας (Επιστροφή Προϊόντων)
1. Εάν κάποιο προϊόν παρουσιάζει μια δυσλειτουργία, με εξαίρεση των προϊόντων που έχουν πουληθεί και επιστρέφονται, για όλες τις επισκευές επιπέδου 1 θα μεριμνούν οι διανομείς και μετά θα επιστρέφονται στην PCRAMA σύμφωνα με τη διαδικασία RMA της PCRAMA.

Κατεβάστε τη Φόρμα RMA ΕΔΩ (excel μορφή) ή ΕΔΩ (pdf μορφή)
 2. Μετρώντας από την ημέρα που ένα προϊόν αποσύρεται, τα αναγκαία εξαρτήματα για το σέρβις επισκευής θα πρέπει να προμηθεύονται για 3 έτη. Εάν πωλούνται τα ανταλλακτικά προϊόντων ή παρέχονται οι υπηρεσίες αναβάθμισης τότε μπορεί να συζητηθεί η αμοιβή αναβάθμισης.

Δ. Υπηρεσίες After-Sales
Επισκευή
Όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα τα οποία εμπίπτουν εντός της εγγύησης θα επισκευάζονται δωρεάν, το κόστος αποστολής στην εταιρεία φέρει ο τελικός πελάτης και το κόστος αποστολής πίσω φέρει επίσης ο τελικός πελάτης.
Επισκευές εκτός εγγύησης θα χρεώνονται και θα κοστολογούνται βάσει των τιμών της πραγματικής κατάστασης επισκευής και των εφεδρικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιώντας το Ευρώ ως μονάδα υπολογισμού.
Εάν ένα προϊόν δε δύναται να επισκευαστεί θα αντικαθίσταται από καινούργιο, παρεμφερές, καλύτερο ή επιδιορθωμένο.

Για την PCRAMA Alternative Technology Stores